Chi tiết tin
Quay lại

Kê hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2016-2017

Ngày 28/07/2016, 09:08
Kế hoạch

PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN

 TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13  /KH-THTHĐ

Ô Môn,  ngày  25  tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO

 

Căn cứ vào công văn số: 146/KH-PGDĐT Ô Môn, ngày 15 tháng 4 năm 2016 KẾ HOẠCH Về việc huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016 – 2017;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Ban giám hiệu trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016-2017như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

          - Việc tuyển sinh lớp 1 đảm bảo thực hiện tốt công tác PCGD- TH đúng độ tuổi trong địa bàn quản lý và tiếp tục thực hiện tốt mô hình trường Tiểu học hai buổi có bán trú.         

          - Đảm bảo về số lượng tuyển sinh: 35 học sinh/1 lớp theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2010, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

          - Ban giám hiệu trường có kế hoạch tuyển sinh cụ thể, thu nhận học sinh đúng đối tượng và đảm bảo tính công khai.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Quy mô lớp và học sinh: 06 lớp / 210 học sinh. Trong đó :

          - Lớp 2 buổi : 01/35 học sinh.             - Lớp bán trú : 04/ 135 học sinh.

          - Lớp tăng cường Tiếng Pháp: 01 lớp /35 học sinh.

2. Thu học sinh trong địa bàn: 102 học sinh

          2.1 Đối tượng và điều kiện:

Tuổi của HS vào học lớp 1 là 06 tuổi (tính từ năm sinh đến năm đăng ký dự tuyển). Trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em trong diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 07 đến 09 tuổi.

          2.2. Thời gian :

          - Ngày 09/5/2016 đến  14/5/2016: điều tra cập nhật trẻ 6 tuổi trong 3 khu vực nhà trường quản lý theo số liệu hiện nay là 109 trẻ ( khu vực 13: 38 ; Khu vực 14: 37  Khu vực 15: 27).

          - Ngày 06/6/2016 đến 11/6/2016:  gửi thư báo

- Ngày 20/6/2016 đến 01/7/2016: Thu nhận hồ sơ học sinh lớp 1

3. Lớp tăng cường Tiếng Pháp: 35 học sinh /1 lớp

3.1. Điều kiện dự tuyển:

- Trẻ sinh năm 2010

- Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi.

- Có hộ khẩu thường trú trong địa bàn quận Ô Môn.

3.2. Phát hành và nhận hồ sơ Lớp tăng cường Tiếng Pháp: Từ ngày 27/6/2016 đến hết ngày 01/7/2016

3.3. Tổ chức tuyển sinh:

- Năm học 2016-2017 chỉ thực hiện xét tuyển đầu vào lớp 1 chương trình song ngữ tiếng Pháp, không tiến hành thi tuyển đầu vào lớp 1 chương trình song ngữ tiếng Pháp dưới mọi hình thức.

- Trường sẽ phát hành Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (miễn phí), nhận hồ sơ dự tuyển và chuyển hồ sơ dự tuyển cho Phòng Giáo dục& Đào tạo quận Ô Môn xét duyệt.

3.4. Xét duyệt và công bố kết quả:

- Nộp danh sách về Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Ô Môn xét duyệt danh sách ngày 11/7/2016.

- Trường công bố kết quả: ngày 15/7/2016. 

4. Thu học sinh ngoài địa bàn:

4.1. Điều kiện xét tuyển: Học sinh đang học bán trú từ ba trường mầm non: Mầm non Hướng Dương, Mầm non Sao Mai và Mầm non Sen Hồng phải có một trong các điều kiện sau:

          - Học sinh đạt giải các phong trào cấp Quận (giải I, II , III).

          - Học sinh có cha và mẹ đều là cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan đóng trên địa bàn phường Châu Văn Liêm và cư trú tại phường Châu Văn Liêm.

          - Học sinh là con của các vị mạnh thường quân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của quận, phường và của trường.

          - Học sinh có cha và mẹ đều là cán bộ, công chức đang công tác tại quận huyện khác nhưng cư trú tại phường Châu Văn Liêm.

- Học sinh có cha và mẹ đều là cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan đóng trên địa bàn phường Châu Văn Liêm nhưng cư trú tại quận huyện khác.

4.2. Phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 11/7/2016 đến 16/7/2016

5. Tổ chức xét tuyển:

          - Ngày 18/7/2016 đến 22/7/2016: Hội đồng tuyển sinh của trường xét duyệt danh sách và gởi báo cáo về Phòng GD&ĐT quận Ô Môn ký duyệt.

          - Ngày 29 /7/2016:  Niêm yết kết quả xét duyệt.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

- BGH trường xây dựng kế hoạch thông qua UBND phường Châu Văn Liêm và Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Ô Môn làm cơ sở phối hợp với các trường trong phường.

          - Phối hợp ba trường mầm non Sao Mai và mầm non Hướng Dương trong việc giao nhận học sinh, phối hợp hai trường Tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trưng Vương thuộc phường Châu Văn Liêm trong việc giao nhận học sinh trong địa bàn.

          - Làm tốt công tác tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh trong Hội đồng nhà trường và cha mẹ học sinh, phân công CB-GV-NV tham gia công tác vận động học sinh ra lớp đúng thời gian quy định.

 

       Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- UBND phường Châu Văn Liêm;

- Phòng GD& ĐT quận Ô Môn,

- Lưu: VT.

 

 

 

 

         Nguyễn Thị Bích Huyền

 

 

UBND PHƯỜNG CHÂU VĂN LIÊM

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN

 

 

Hiệu Trưởng