Chi tiết tin
Quay lại

Thông báo

Ngày 03/11/2016, 14:23
Tập huấn phần mềm
Tất cả CB,GV Hội đồng trường đến tại phòng tin học vào lúc 14 giờ ngày 05/11/2016. Lý do tập huấn phần mềm SMAS.
BGH